Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Om foreningen > Generalforsamlinger > 2024 Referat
top
Page

 

PDF- referat

Referat af generalforsamling

afholdt lørdag den 11. maj 2024 kl. 10:00
i Forsamlingshuset, Skoletoften 6, Havnebyen

1.    Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Asger Kej, Nøkkerosevej 18, som dirigent.
Asger Kej blev valgt ved akklamation.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er vedtægtsmæssigt indkaldt.
 
2.    Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Formanden indledte med at takke for det store fremmøde ved denne generalforsamling
Affaldssortering: Kommunen har i slutningen af året 2023 opstillet nye spande til hver enkelt matrikel. Det går fremad med at få løst udfordringerne med stativer/skjulere til spandene, men der mangler stadig en del rundtomkring, hvilket betyder at der efter lidt blæsevejr ligger en hel del spande og flyder på både veje og grunde. Bestyrelsen opfordrer derfor alle grundejere til at sørge for at få et stativ eller fastholdelsesmetode til de mange spande, så disse bliver på egen grund.
Naturpleje: I samarbejde med de to øvrige grundejerforeninger i Stenlejerne (Tornerosebugten og Gyvelbugten) og med kommunen blev der i juli måned 2023 foretaget en Naturgennemgang af området langs kysten. Det ser rigtig godt ud i vores del af området, men for fortsat at leve op til vores aftale med kommunen skal vi fortsætte det gode arbejde med at holde styr på de invasive arter som f.eks. rynket rose (hybenrosen) og gyvel.
Det er derfor, bestyrelsen hvert år forsøger at samle så mange som muligt til vores fælles naturplejedage i vores forening, og 2023 var ingen undtagelse. Med flot fremmøde og stor og stærk holdindsats lykkedes det atter at få lidt styr på vores smukke natur. I den forbindelse kan bestyrelsen oplyse, at der vil blive foretaget slåning af fællesarealerne snarest og forhåbentligt inden den første naturplejedag.
Den gode tradition med nogle timers fælles arbejdsindsats på strandarealerne efterfulgt af en hyggelig frokost hos et gæstfrit medlemspar fortsætter naturligvis også i 2024.
I år bliver datoerne lørdag den 1. juni og lørdag den 13. juli. Der kommer nærmere meddelelser om tidspunkt, mødested samt værter og tilmelding på vores hjemmeside.
Vedligehold af vores veje: Vintersæsonen er altid hård for vejene, således også år. Vejene bliver vedligeholdt efter planen, og arbejdet her i foråret skulle gerne være gennemført på ”hovedvejene” i uge 19 (denne uge).
Beskæring: Ikke en generalforsamling uden opfordring til at beskære langs vejene. Rabatterne skal være farbare, så man kan træde til side for bilerne. Træerne må ikke hænge ud over vejene, så de generer renovationsbilerne – husk at læse den lille grønne! I kan finde link på vores hjemmeside til folderen fra kommunen, og der står en masse god information.
Deklarationen: Bestyrelsen blev på generalforsamlingen sidste år bedt om at tage handling på en sag vedr. manglende overholdelse af deklarationen ifm. opsætning af plankeværk/raftehegn.
Bestyrelsen er forpligtet til at reagere på sådanne henvendelser og har et ansvar overfor de øvrige medlemmer af grundejerforeningen for ikke at sidde den slags overhørig.
Dette blev i første omgang gjort med oplæg til dialog, hvilket desværre ikke blev imødekommet. Herefter med juridisk bistand da bestyrelsen vurderer, at sagen er af principiel karakter. Sagen kører nu sin gang, og bestyrelsen håber på en mindelig løsning.
Det har desværre nogle omkostninger for grundejerforeningen, at bestyrelsen har været nødt til at få advokatbistand i sagen, og det kan komme til at tære på foreningens egenkapital. Der er derfor afsat et betragteligt beløb til sagen, hvilket fremgår af budgettet.
Vindueskiggeri – færden på andres grunde: Der har desværre været en sag med vindueskiggeri og gennemgang/brug af andres grunde til blandt andet luftning af hunde. Dette er selvfølgelig overhovedet ikke acceptabelt, og det gør desværre også, at nogle af vores medlemmer har set sig nødsaget til at opsætte videoovervågning på deres ejendom, hvilket dog ikke har vist sig at være nogen hindring.
Formanden har talt med vores 2 nabo grundejerforeninger i hhv. Tornerosebugten og Gyvelbugten om dette er et problem de har oplevet. De kunne ikke genkende problemet, men ville bede deres medlemmer om at være opmærksomme på fremmede i områderne.
Bestyrelsen må derfor endnu engang henvise til, at man ikke går ind på/passerer andres grunde, som også beskrevet i vores ordensregler. Vis respekt for andres ejendom!
Større nybyggeri: Bestyrelsen henstiller endnu engang til, at man orienterer sine naboer og bestyrelsen i grundejerforeningen inden man går i gang med større bygge-/anlægsprojekter. Både af hensyn til eventuelle tinglyste servitutter i deklarationen og for at bevare det gode naboskab.
Projekt badebro: Badebro projektet har været i gang siden senest afholdte generalforsamling i 2023 og et større arbejde i projektgruppen har ledt frem til et forslag, som gruppen vil fremlægge for generalforsamlingen til afstemning.
Årets gang: Formanden afsluttede beretningen med at fortælle at bestyrelsen har siden seneste generalforsamling foruden almindeligt bestyrelsesarbejde har
• afholdt 6 bestyrelsesmøder
• arbejdet med forberedelsen af naturplejedagene
• afholdt møde og naturbesigtigelse med kommunen vore 2 naboforeninger

Kommentarer fra medlemmer:
Et medlem spurgte om sag fra sidste års generalforsamling, en måske ulovligt lavet sti til vandet, mellem Nøkkerosevej og Klitrosevej.
Bestyrelsen og spørgsmålsstilleren vil besigtige området ved en kommende naturplejedag og derefter vil bestyrelsen behandle sagen.
Et medlem orienterede om et igangværende arbejde hos vores lovgivere vedrørende de mange affaldsbeholdere og opfordrede bestyrelsen at følge området.
Et medlem klagede over for hurtig kørsel på foreningens veje og et andet medlem efterspurgte tydeligere hastigheds-skiltning.
Bestyrelsen har siden sidste års generalforsamling ryddet lidt op i skilteskoven på Søstensvej og vil fortsætte indsatsen ved at fjerne 2 P-skilte, der ifølge et medlem er ulovlige, samt ved den lejlighed se på mulighederne for forbedret skiltning til hastighedsnedsættelse.

Generalforsamlingen godkendte herefter beretningen ved akklamation.

3.    Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Kasserer Annette Hartmann forelagde regnskabet, som også ligger på hjemmesiden.

Kommentarer fra medlemmerne:
Et medlem spurgte om årsagen til budgetoverskridelsen for Vejvedligeholdelse.
Overskridelsen skyldes, at der også blev foretaget vedligehold af sidevejene dette år.


Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet ved akklamation.

4.    Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget.

- Forslag til budget 2025
Kassereren gennemgik kort budgetforslaget, som også ligger på hjemmesiden
Kassereren informerede, at for 2025 er budgetteret med et ekstraordinært beløb til Teknisk/juridisk bistand (advokatbistand ifbm. deklarationen), men at udgiften måske afholdes i 2024.
Kommentarer fra medlemmerne:
Et medlem beklagede denne udgift til advokatbistand.
Bestyrelsen gentog forpligtelsen til at skride ind hvis deklarationen på vores området ikke overholdes, og om nødvendigt søge bistand. Sagsøgte afholder udgifterne hvis sagen vindes.
Flere medlemmer beklagede reduktionen af egenkapitalen og foreslog en forøgelse af kontingentindbetalingen.
Generalforsamlingen godkendte herefter budgetforslaget - herunder fastsættelse af forøget kontingent til 700 kr. - ved akklamation.
Budgettet lægges på foreningens hjemmeside.

5.    Forslag fra medlemmerne.

- Opsætning af badebro

Kim Petersen, Klitrosevej 25, gennemgik forslaget, som også ligger på hjemmesiden.

Forslagets hovedpunkter:
Broen leveres af en anerkendt leverandør, 5 års garanti og levetid op mod 25 år.
Broen bliver 15 meter lang – ud til sandbund - og med 20 meter boardwalk på land.
Budget er på ca. 196.000 kr., hvoraf Friluftsrådet dækker 86.000 kr.
Broen foreslås placeret ud for Nøkkerosevej, opsætning forhåndsgodkendt af kommunen.
Der foreslås etableret et brolaug under grundejerforeningen til opsætning/nedtagning.
Pr. medlem koster etablering 740 kr. og eventuel betaling for optagning/nedtagning 88 kr. årligt.


Kommentarer fra medlemmerne:

Mange medlemmer roste forslaget og initiativet med en badebro.

Et medlem ønskede skriftlig afstemning.

Et medlem efterspurgte erfaring med stigning i udefrakommende besøg efter opsætning af en badebro.
Kim Petersen svarede, at erfaringerne fra en tilsvarende badebro opsat på den anden side af Odden (Guldkysten) kun viste dette i meget beskedent omfang.

Nogle medlemmer gav udtryk for, at den hidtidige praksis med at rydde stier gennem stenene på
det lave vand var helt tilstrækkelig, og at der derfor ikke er behov for en badebro.

Et par medlemmer udtrykte tvivl om opsætning og drift af en badebro ligger inden for rammerne af grundejerforeningen.
Bestyrelsen mente at udførelse af en badebro godt kan falde ind under foreningens vedtægter, men at formålsparagraffen måske skal tydeliggøres.
En konsekvens heraf er at beslutningen om opførsel af badebroen først kan tages efter en eller flere generalforsamlinger.

Et medlem udtrykte utilfredshed med at bestyrelsen ikke havde undersøgt problematikken med badebroen og en eventuel ændring af formålsparagraffen inden generalforsamlingen.

Efter mange indlæg fra medlemmerne forslog dirigenten følgende fremgangsmåde:
1: der lægges op til en skriftlig afstemning om badebroen
2: der lægges op til en afstemning ved håndsoprækning om betaling af badebroen i form af en separat engangsopkrævning - som beskrevet i forslaget.
Fremgangsmåden forslag blev godkendt ved akklamation.

I den skriftlige afstemning blev forsamlingen bedt om at svar ja eller nej til spørgsmålet: “Ønsker
du, at foreningen skal etablere og vedligeholde en badebro - såfremt dette er muligt inden for
foreningens vedtægter?”

Der er registreret 105 stemmeberettigede i alt, fremmødte medlemmer og fuldmagter

Resultat af afstemning 1:  82 Ja, 21 Nej, 1 Blank, 1 mangler

Resultat af afstemning 2: 1 Nej, ’stort set resten’: Ja

Den foreslåede placering og design af badebroen blev støttet ved akklamation.

Et medlem spurgte om muligheden for at badebroen etableres med gelænder.
Kim Petersen mente at det ikke forøgede udgifterne væsentligt.

Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen ønsker at foreningen opsætter og vedligeholder
en badebro - såfremt dette kan realiseres inden for vedtægterne. Ligeledes er forsamlingens
flertal villige til at indbetale ekstra kontingent på op til 750 kr. til finansiering af badebroens
etablering.


Bestyrelsen vil herefter sikre, at projektet kan realiseres inden for vedtægterne og, når dette er
sikret, igangsætte arbejdet med opsætning og drift af badebroen – i samarbejde med
forslagsstillerne.

6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valgt til bestyrelsen:
Rune Vedelsdal – accepterer genvalg.
Generalforsamlingen genvalgte Rune Vedelsdal ved akklamation.

Jesper Harder – genopstiller ikke.
Hans-Henrik Raith, Søstensvej 27, opstiller til bestyrelsen.
Generalforsamlingen valgte Hans-Henrik Raith ved akklamation.

Annette Hartmann (kasserer) genopstiller ikke.
Jørgen Fangel vil påtage sig kasserer-hvervet
Generalforsamlingen valgte Jørgen Fangel som kasserer ved akklamation
Mathias Hartmann Bonde, Nøkkerosevej 22, opstiller til bestyrelsen.
Generalforsamlingen valgte Mathias Hartmann Bonde ved akklamation

Bestyrelsen består herefter af Lene Honoré Boysen (formand), Jørgen Fangel (kasserer), Rune
Vedelsdal, Hans-Henrik Raith og Mathias Hartmann Bonde.

7.    Valg af suppleant til bestyrelsen.
Hans Henrik Raith – nu valgt til bestyrelsen, genvalg ikke muligt.
Jesper Harder opstiller.
Generalforsamlingen valgte Jesper Harder ved akklamation.
 
8.    Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant.
Valg af revisorer:
Ole Køj – accepterer genvalg.
Flemming Peuliche– accepterer genvalg.
Generalforsamlingen genvalgte Ole Køj og Flemming Peuliche ved akklamation.
Valg af revisorsuppleant:
Jens Arendt – accepterer genvalg.
Generalforsamlingen genvalgte Jens Arendt ved akklamation.
9.     Eventuelt

Et medlem informerede om 2 brande i nabo-grundejerforeningen Gyvelbugten, på samme morgenstund, op opfordrede til opmærksomhed.
 
Et medlem orienterede om indbrud på Klitrosevej, og flere supplerede med at gentage simple forholdsregler som at lade være med at trække gardiner for og at vi hjælper med holde øje med naboens hus.

Et medlem spurgte om kendskab til at værdien en grundejerforenings fællesområder fremover kan tillægges værdien af de enkelte huse i en grundejerforening.
Et medlem orienterede at en beskatning af sådanne fællesområder vil blive pålagt Grundejerforeningerne i stede, og at der er tale om et beskeden beløb.

Et medlem efterspurgte lydanlæg med mikrofon til generalforsamlingerne fremover.
Bestyrelsen vil finde en løsning.


Annette Hartmann overrakte herefter de afgående bestyrelsesmedlemmer et par velfortjente flasker rødvin.
 
Formanden takkede til slut dirigenten og lukkede generalforsamlingen.


Underskrevet 12.05.2024.


 Asger Kej, Dirigent                                      Jørgen Fangel, Referent

« forrige top næste »
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage

 Årskalender - link

 

Kalender


 

 

 

Login