Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Klitrosebugten > Nyt fra bestyrelsen
top
Page
 
 

Næste møde afholdes 21. september 2018

 

Bestyrelsesmøde afholdt 20. juli

På grund af ferie er orienteringen ikke klar.

 

Bestyrelsesmøde afholdt 12. maj

Forberedelse af generalforsamlingen.

 

Punkter fra bestyrelsesmødet 9. april 2018

Orientering om:
Manglende skilt på Nøkkerosevej. Endelig svar fra kommunen, der ikke betaler for nyt skilt i foreningsområdet.
Vi forsøger selv at rette op på standeren og genmontere det gamle skilt.

Der annonceres fortsat for et byggeri, der ikke overholder deklarationen. Bestyrelsen følger udviklingen.

Økonomi
Orientering 

 

Nye faner på hjemmesiden.

• Holdninger og grundregler til Deklarationen.
• Køb/Salg

 

Fibia
Foreningen har betalt en landmåler til at fastlægge skel for at få Fibia’s skab på Klitrosevej placeret korrekt. Vi har forsøgt at få Fibia til at refundere denne udgift.Skabet er nu rykket tilbage (næsten) til skel.

Rabatter og veje retableres, “når frosten af jorden” - vi forventer derfor, at dette sker snarest. Fibia er rykket, og i øjeblikket kortlægger firmaet ledningsføringen.

 

40 års jubilæum
Den stiftende generalforsamling blev afholdt i 1978.
Vi markerer jubilæet med en ekstra god frokost til den kommende generalforsamling.

 

Veje
Beskæring langs vejene er stadig utilstrækkelig mange steder - senest demonstreret af den (indledningsvis) forkerte placering af Fibia-skabet på Klitrosevej.

Vi har besluttet at anskaffe en metalsøger, som medlemmer kan låne til at genfinde skelpælene. Beskæringsreglerne - såvel som byggelinier for alle bygninger på den enkelte parcel - er relateret til skel.

 

Naturpleje
Overlevering fra Thorkild til en ny “ankerperson” i bestyrelsen bliver besluttet som en del af den nye bestyrelses konstituering på juni-mødet.

Spisning den førstkommende arbejdsdag den 2. juni bliver hos Asger og Merete på Nøkkerosevej 18.

 

Generalforsamlingen 12. maj 2018
Fortsat planlægning

 

 

 

Punkter fra bestyrelsesmødet 27. januar 2018

 

Orientering om:

 • Hastighed på Gnibenvej og manglende skilt på Nøkkerosevej.
  Der er rettet henvendelse til kommunen.
 • Orientering om indbrud i området. Emnet er drøftet. Der laves et oplæg på generalforsamlingen omkring opfordring til nabohjælp.
 • Et annonceret byggeprojekt overholder ikke deklarationsbestemmelserne. Ejendomsmæglerfirma og ejer er orienteret om, at der ikke gives dispensation.


Deklarationen
Drøftelse af nye ideer til hjemmesiden bl.a. omkring køb og salg.


Fibia
Hovedkablerne er gravet ned, men rabatter og veje er ikke ordentligt retableret endnu. Et kabelskab på Klitrosevej står langt fra skel.

 

Veje
Vurdering af vejenes tilstand efter en lang våd periode. Gennemsyn sammen med vognmanden, der står for vedligeholdelsen.
Beskæring langs vejene. Der er steder, hvor grenene rækker langt ud over vejen.

 

Planlægning af generalforsamlingen 12. maj 2018 kl. 10

 

Punkter fra bestyrelsesmødet 17. november 2017

Orientering om:
Status for Naturplejen i Stenlejerne – møde den 24. aug. med Odsherred kom.

1. række – Beskyttet natur (2 Bilag)

Hastighed på Gnibenvej og manglende skilt på Nøkkerosevej. Stadig intet nyt!

Stormen Ingolf 28. - 29. oktober.
Ingen store skader i denne omgang.

Økonomi.
Orientering

Deklarationen
Drøftelse – aktuel salgsopstilling

Fibia
Der opsættes teknikhus på Gnibenvej 1. Det konstateres at teknikhus nu er opsat.
Arbejdet er startet i området i uge 45.

Naturpleje.
Evaluering af årets arbejder og plan for 2018
Fastlæggelse af arbejdsdage: 2. juni 2018, 21. juli 2018 og 22. September 2018.


Vedtægtsændringer
Ændring af passus om indkaldelse pr. brev. Forslag om vedtægtsændring på kommende generalforsamling. Den langsomme postomdeling forrykker planlægningen.

 

Punkter fra bestyrelsesmødet 15. august 2017

 

Orientering om:

Møder med nabogrundejerforeningerne.
Der har været afholdt to gode møder med emnerne naturpleje og deklarationer.

Der er udbetalt et restbeløb fra Stoltz til foreningerne efter projektets afslutning.

Der rykkes fortsat for svar om ’Hastighed på Gnibenvej’ og manglende skilt på Nøkkerosevej.
Det tages op på det kommunale SOL-møde.

Huller i vejene.
Vi har haft en våd sommer, der har givet mange huller. Flere steder kan vandet ikke løbe væk fra vejen.
Niels, der graver på fællesarealet, har tilbudt at komme og vise, hvordan han skraber fri i rabatten.

Økonomi.

Renteindtægten er væk, derfor afvikles Vestjysk bank og midlerne overføres til Arbejdernes Landsbank, så alle midler er på en konto.

Gitte har nu adgang til kontokig i AL-bank og med midlerne samlet, giver det mulighed for fuld indsigt i vores økonomiske flow.

Deklarationen

 • Det ligger fast, at afstandskravene i deklarationen skal overholdes!
 • Vi skal have kommunen til at respektere vores påtaleret ved dispensation i forhold til bygningsreglement, afstandskrav m.m.

Fibia

Fibia har skrevet ud, at de ruller fibernet ud.

Naturpleje.

Drøftelse af kommende arbejder og aftale om kontakt til Bert.
Thorkild har den direkte kontakt til Bert, der har udarbejdet en plan for vedligeholdelse.

Arbejdsdagen 30. september.
Vi skal have styr på stien ind til Tornerosebugten efter grubningen. Her skal sættes ind.

Evaluering af generalforsamlingen.
Alt fungerede tilfredsstillende, så der er ingen grund til ændringer.

Forretningsorden
Drøftet og godkendt uændret.

Vedtægtsændringer
Ændring af passus om indkaldelse pr. brev.

Drøftet kort – tages op på senere møde.

 


 

Punkter fra bestyrelsesmødet 4. juni 2017

Deklarationen og kommunal information.

Henvendelse fra medlem.

Planlægning af det kommende år.

 


 

Punkter fra bestyrelsesmødet 20. maj 2017.

Orientering og planlægning af generalforsamlingen.

 


 

Punkter fra bestyrelsesmødet 4. april 2017.

 

Orientering om:

 • Gnibenvej – hastighedsregulering, der er rykket for svar, CP følger op.
 • Skiltet ved Nøkkerosevej er stadig ødelagt. OHK er rykket for svar.
 • De gravearbejder, vi besluttede i efteråret, er udført. Niels har været syg, og der udestår fjernelse af rødder; forsøg med grubning i stedet for opgravning skal vurderes.
 • TDC har betalt.
 • Torben Nielsen er bestilt til at ordne vejene; udføres primo maj måned.
 • Invitation til borgermøde om Nabohjælp i Holbæk 25. april. Ingen aktion fra vores side.

Økonomi.

Orientering om årsregnskabet for 2016: Der er et overskud på 29.774 kr. på grund af udskudt arbejde på fællesarealerne til februar/marts 2017.

Status indbetalinger 2017: Alle har betalt.

Naturpleje - fællesarealerne.

Drøftelse og beslutning af Thorkilds oplæg vedr. tilstandsbeskrivelser og handlemuligheder for pleje af fællesarealerne. Der var enighed om at satse på slåning med buskrydder på voldene i området nær Tornerosebugten.

Fibernet

99 tilmeldte den 4. april; der kræves formentlig 200-300 tilmeldinger før projektet realiseres.
Enighed om at anbefale det nuværende tilbud som en god investering for den enkelte ejer.

Taksering for udfyldelse af skemaer.

Henvendelse fra ejendomsmægler om udfyldelse af skema med oplysninger om foreningen og området - til brug i forbindelse med salg.
Beslutning: Forespørgsel om restance tager vi ikke betaling for.  Udfyldelse af skemaer takseres til 1500 kr. Beløbet går i foreningens kasse.

Generalforsamlingen 20. maj 2017 kl 10:00

Endelig tilrettelæggelse af generalforsamlingen.


 

Punkter fra bestyrelsesmødet 26. januar 2017.

Orientering om:

 • Gnibenvej – kontakt til Odsherred kommune om hastighedsregulering. Trafikmålere sættes op i vinterferien og kommunen kigger på om der er baggrund for at sætte skilte op/male på vejen.
 • Klitrosevej. Stammerne, der spærrede for oversigten til Gnibenvej; er væk.
 • Skiltet ved Nøkkerosevej er ødelagt. Kommunen sørger for nyt skilt og dertil hørende stander.
 • Besøg af arkitektstuderende fra Københavns Universitet, der skal arbejde med udbygning af Odsherred Geopark.
 • Kloakering i Odsherred udskydes.

Økonomi.

Redegørelse for økonomien.

Status indbetalinger 2017. 5 parceller mangler betaling.

Indstilling til generalforsamlingen vedr. budget med kontingent og vejafgift 2018.
Kontingent for 2018 blev foreslået til 600 kr. Vejafgift 300 kr.

Årlig stillingtagen: Vi fortsætter med Arbejdernes landsbank og Vestjysk bank.

Naturpleje - fællesarealerne.

Ingen aktivitet siden slåningen i efteråret.

Niels kommer og graver i februar. (Sygemeldt)

Drøftelse af plejeplan for området: Der udarbejdes et udkast til en overordnet plan til præsentation på generalforsamlingen. 

Arbejdsdage.

Lejeaftale med TDC Godkendt og underskrevet

Fibernet Der er møde i Odden forsamlingshus d. 18. februar kl 10:00 for interesserede. Frist for tilmelding er d. 1. april. Vi afventer resultat af tilmeldinger.

Veje Vurdering af vejenes tilstand.

Generelt vurderes vejene samme standard som normalt.

Beskæring langs vejene. Der foretages intet foreløbigt og afventer hvad der beskæres i løbet af sommeren.

Oplæg til generalforsamlingen 20. maj 2017:

Køreplan Revidering af regnskaber. Beretning. Udsendelse af skriftlige indkaldelser.

Dagsorden Gennemgang af dagsordenspunkter


 

Punkter fra bestyrelsesmødet 29. september 2016.

Orientering om:

 • Gyvelbugtens kreaturhold, hvor 4 kvier går på området frem til november.
 • Hybenrosevej 2. Opskæringen af stammerne er påbegyndt men langt fra afsluttet.
 • TDC har endnu ikke tilplantet området. Det tørre vejr og varmen gør det hensigtsmæssigt at vente til senere på efteråret.
 • Tre bænke er opsat; flere positive tilkendegivelser fra medlemmer.

Naturpleje - fællesarealerne.

Det treårige fællesprojekt er ved at slutte. I august afholdt den fælles forvaltningsgruppe et møde med kommunens repræsentant, for at drøfte mulighederne for et samarbejde frem over.
   Videreudvikling af vandhuller skal ske på foreningens initiativ i samarbejde med kommunen.

Drøftelse og beslutning af naturpleje i efteråret:

 • Tredje og sidste slåning: Hele området mellem Sandstensvej hen til Nøkkerosevej.
 • Gravning af roser i den sidste del af strandvolden og lavningerne – og slåen for enden af tunnelen og på strandvolden. (Kan ikke gennemføres før februar 2017)
 • Planere rundt om vandhullerne, så området kan slås. (Kan ikke gennemføres før februar 2017)

Drøftelse og beslutning af naturpleje i 2017 og frem over:

Bestyrelsen vil inden generalforsamlingen forsøge at udarbejde en plan over fællesarealet med angivelse af en plejeplan for de enkelte småområder. Hensigten er at nå frem til: Hvor skal der følges op – hvordan – og hvor længe. På mødet blev fremlagt en skitse, der behandles på januarmødet.

Arbejdsdage

Årets sidste arbejdsdag var 1. oktober med 14 deltagere. Som sædvanlig en fin arbejdsindsats, hvor vi nåede alt, hvad der var planlagt inden frokosten.

Arbejdsdage 2017: 6. maj, 15. juli og 30. september.

Hastigheden på Gnibenvej. Der rettes henvendelse til kommunen med opfordring til at skilte hastigheden på max 50 km/t.

Samarbejde mellem foreningerne.  Der er interesse fra de andre foreninger for at fortsætte samarbejdet.


 

Punkter fra bestyrelsesmødet 4. juli 2016.

Orientering om:

Gyvelbugtens kreaturhold. På grund af nabohøringer sker afgræsningen tidligst efter sommerferien.

Sommermødet med deltagelse af de tre grundejerforeninger den 2. juli blev aflyst pga. manglende tilslutning. Vi fastholder interessen og tager emnet op på forvaltningsgruppens møde i august.

På Hybenrosevej 2 er der fældet en del træer, der opbevares på grunden og forhindrer udsynet. Formanden kontakter ejeren for at sikre gode oversigtsforhold ved udkørsel til Gnibenvej.

Evaluering af generalforsamlingen:

Generel tilfredshed med forløbet; foredraget om Flora Danica Atlas blev vel modtaget. Overvejelse om lignende indslag, der kan fremme fælles forståelse af områdets særlige karakter.

Arbejdsdage:

Arbejdsdagen den 28. maj blev aflyst pga. manglende tilslutning; det konkluderedes, at dagen var lagt for tæt på generalforsamlingen.

Der er pæn tilmelding til arbejdsdagen den 16. juli, og der sendes en reminder. TC og CP aftalte, at mødes dagen før for at tilrettelægge arbejdsopgaverne.

Fællesarealerne:

 • Den aflyste arbejdsdag betød, at TC og CP har fjernet græsbunkerne efter årets første slåning; Thorkild og Aase har ryddet i pileområdet.
 • Entreprenøren kan ikke slå visse områder ud for Sandstensvej. Det undersøges, om en anden kan klare problemet.
 • Ukendte har opstillet en bænk på toppen af yderste strandvold på et sted, hvor volden har et stort sår efter Bodil-stormen. Strandvolden skal skånes mest muligt, og det har vist sig, at bænke på toppen af voldene betyder stor nedslidning. Derfor er det tidligere besluttet, at nye bænke skal være på stranden neden for volden. Derfor vil ”øvre” bænke blive fjernet. Det er besluttet, at der indkøbes og opsættes nye ved udgangene fra Klitrosevej og Nøkkerosevej. Desuden placeres en ”Solnedgangsbænk” vest for Søstensvej. Bænkene bestilles snarest, og opsættes så snart hullerne er gravet.
  Med de tre nye er der i alt 6 bænke i området.
 • Strandvolden slides ligeledes ved regelmæssig færdsel over volden. Bestyrelsen opfordrer kraftigt til at undgå dette slid ved at benytte overgangene for enden af vejene.
 • Der ligger rester af jollevogne ud for Nøkkerosevej. Da de ingen funktion har, skal de fjernes.

TDC skabe og arealet på Klitrosevej:

Skabene er malet i en diskret grøn farve, som vi kan være tilfreds med.

Ny planlov

Drøftelse af konsekvenserne af ny planlov med bl.a. pensionisters mulighed for at bo fast i sommerhuset hele året efter 1 års ejerskab. (Læs mere her)

Bestyrelsen vil arbejde for at Klitrosebugten fortsat optræder som et fritidshusområde og undgå helårslooket, som man fx kan opleve i Nordsjælland.

Mødeplan 2016-2017

 • 29/9 2016 kl. 10:00 - Odden
 • 20/1 2017 kl. 10:00 - København
 • 04/4 2017 kl. 10:00 - Odden?
 • 20/5 2017 kl.    9:00 - Formøde til GF

Punkter fra bestyrelsesmødet 1. april 2016.

Vejene.

Renovering af vejene er bestilt. På rundgangen efter mødet besås ”problemsteder”.

Orientering om:

Gyvelbugten er klar til kreaturer, der kommer snart. Vi annoncerer på hjemmesiden, når der strøm på indhegningen.

Postvæsenet har stillet krav om opsætning af brevkasseanlæg. Vi har afvist med henvisning til at udstykningen er fra 1969 og derfor ikke omfattet af loven fra 1973.

Naturpleje - fællesarealerne.

Af arbejder betalt af fondsmidler mangler kun planeringen efter rydningen af pilekrattet. Der er gravet to prøvehuller i området. Det noteredes på rundgangen efter mødet, at vandet svinder hastigt. Videre arbejde med vandhul(ler) skal ske på kommunens initiativ.

Samarbejde med Gyvel- og Tornerosebugten.   

Vi har det fælles værktøj med deraf følgende behov for koordinering af arbejdsdage, udskiftning og erfaringsudveksling f.eks. fra rosenbekæmpelse med afdækning med sort plastik.
Samarbejdet har været godt, så vi stiler mod et årligt sommermøde evt. suppleret med et mindre antal møder med kommunen om naturpleje efter behov.

Drøftelse af TDC’s tilbud vedr. arealet på Klitrosevej.

Ved besigtigelsen efter mødet var der enighed om en beplantning med bjergfyrer, der kan skjule skabene kombineret med klitroser.

Planlægning af generalforsamlingen 21. maj 2016 kl. 1000

 


 

Punkter fra bestyrelsesmødet 12. februar 2016.

Økonomi.

Det færdige regnskab for 2015 blev præsenteret.

Budget og kontingent/vejafgift 2017. Budgetposterne blev drøftet med fokus på genopretning og naturpleje. Der er tilstrækkelig buffer i foreningens formue til færdiggørelse af genopretningsprojektet. Der foreslås en kontingentnedsættelse til 600 kr./år.

Status indbetalinger og restancer: Alle har betalt

Portoen er steget, og der er derfor forsøgt at få kontakt til de medlemmer, der ikke benytter e-mail for at få oplyst deres mailadresser.

Evaluering af Arbejdsdagen 17. oktober 2015.

Der havde været 17 deltagere, der havde gravet rødder og slået roser. En erfaring er, at halvstore arbejdshold med fokus på konkrete områder giver det bedste udbytte – også for deltagerne. Der er i alt er præsteret 315 arbejdstimer i de to år, vi har haft fælles arbejdsdage i forbindelse med opretningsprojektet.

Naturpleje - fællesarealerne.

Opsamling

Gravearbejdet er forsinket pga. af hærværk mod entreprenørens maskiner, der er blevet kørt i havet og derfor skal renses/repareres. Der er afbrændingstilladelse til udgangen af februar.

Niels Jensen har ryddet roserne fra Søstensvej til Buskrosevej. OK

Brian Jensen har slået fællearealerne i uge 43. OK

Rydning af pilekrat er gennemført medio december. Skal færdigbearbejdes til plant areal så nye skud let kan fjernes. Der er planer om ”prøvehuller” med vand for at skabe særlige biotoper. Kommunen overvejer at lave større vandhuller. Emne for arbejdsdag at fjerne rødder i dette område.

Arbejdsdage 2016. Klitrosebugten har reserveret flg. dage: 28. maj, 16. juli og 1. oktober.

Beplantning ved KTAS-skabene på Klitrosevej: Har vist sig vanskeligere at realisere end oprindeligt forudset pga. stenet jordbund og usikkerhed om ledningernes placering.

Forvaltningsgruppen (Tornerosebugten, Klitrosebugten og Gyvelbugten)

Den 3-årige periode slutter ved årets udgang, og Stoltz vil anvende de resterende fondsmidler allerede inden udgangen af marts, hvilket betyder at vi fortsætter for egne midler. Formentlig samme udgifter i 2016 som i 2015.

Næste møde i forvaltningsgruppen afholdes 15. april.

Veje

Vejenes tilstand evalueres med vognmanden. Bestilling af vedligeholdelse.

Rundvisning v Stoltz den 20. maj
Det er aftalt med Jørgen Stoltz, at han kommer aftenen før generalforsamlingen. Han vil lige som sidste år stå for en rundvisning og præsentere resultaterne af årets arbejde.

Forberedelse af generalforsamlingen 21. maj 2016.


 

Bestyrelsesmødet 13. november 2015 er aflyst.

 


 

Punkter fra bestyrelsesmødet den 8. august 2015

Orientering om:
Møde i ”Stenlejerne” Begge naboforeninger går ind for vedligehold med afgræsning af kvæg; der er fondsmidler til rådighed; møde med kommunen den 3/9.
Nye skilte er opsat på pælene ved indgangene til fællesarealet.

Evaluering af:
Arbejdsdagen 18. juli: 15 deltagere, hvoraf flere var nye. Grupperne arbejdede i nærheden af deres bopæle - effektiv indsats pga. forberedelse og en veldefineret overordnet plan. Vellykket socialt samvær understøttet af menu med laks, roastbeef og porchetta.  

Tunnelanlægget
Bestyrelsen har undersøgt om der findes oplysninger om tunnelanlægget hos kommunen eller i landsarkivet - uden held.

Forsikringer – og dækning.
Foreningens forsikringer dækker arbejdsskader, der måtte opstå på de fælles arbejdsdage.

Naturpleje - fællesarealerne.
Status – ny flora er dukket op: Nye farver kan nu ses såsom blå slangehoved og gul evighedsblomst.
Betonklodser på Søstensvej er fjernet.
Mange har benyttet sig af de indkøbte værktøjer – især gyveloptrækkeren.

Der har været en besigtigelse af fællesarealerne Stoltz, MD, TC og CP:
Oplæg til rydning af roser efter besigtigelse af Niels Jensen og CP. Niels Jensen foreslår, at roserne graves op frem for brug af buskrydder.

Fællesarealerne er slået i uge 31. Sidste slåning er OK i omfang og tilsyneladende effekt.

Kommende arbejdsdag den 17/10:  TC arrangerer og sørger for forplejning; Stoltz søges engageret til demonstration af slåning m.; der skal ske tilmelding af hensyn til forplejningen.

Naturpleje - Beslutning om kommende arbejder:
Slåning af roser og havtorn: Der bliver yderligere en slåning sidst på året. Vedligeholdelse på dette punkt i 2016 er indeholdt i den godkendte plejeplan.

Info om rydning af pilekrat: Pilekrattet ryddes i november under opsigt af J. Stoltz, som også afgør hvad der skal ske med afklip; betales af kommunen.

Forslag til arbejdsdage i 2016 – skal afstemmes med naboforeningerne pga. af brug af det fælles værktøj: 28/5; 16/7 og 1/10 i 2016.


 

Punkter fra bestyrelsesmødet den 14. juni 2015 

Evaluering af generalforsamlingen
Bestyrelsen har modtaget mange positive tilbagemeldinger; god dialog; god dirigent. Vi skal undersøge mulighederne for en stærkere projektor til næste år.   

Evaluering af:  

 • Stoltz’ rundvisning 1. Maj:  stor deltagelse (ca. 45), mange positive tilkendegivelser, bør gentages den 20.5.2016 på aftenen inden næste GF.  CP/TC adviserer J. Stoltz.

 • Arbejdsdagen 16. Maj: Vellykket med rimeligt vejr og pæn deltagelse (28 mødte op, 22 deltog i frokost). De opgravede områder blev gennemgået og rødder fjernet, har indtil nu haft god effekt på at holde hybenroser nede/væk. Big bags viste sig velegnede til transport af opsamlet og afklippet materiale; store arbejdshold giver gensidig energi. 

Forbud.
Henv. fra et medlem om forbud mod trampoliner er sendt til høring hos advokaten. Svaret er, at det ligger uden for de ting, som en grundejerforening på gyldig vis kan beslutte. 
 

Vedr. naturplejeprojektet (Dette punkt blev behandlet efter en tur på fællesarealet):

 • Vedr. henvendelse om sti, der krydser privat grund - og træer, der er blevet fjernet: Skellet går på volden mod Sandstensvej 1 og stien på nordsiden af tunnelvolden forløber på fællesarealet; kan konfirmeres på Netkort.Odsherred.dk. Vi mener ikke, at der er fjernet træer fra privat grund, og ser ingen grund til at bestyrelsen foretager sig yderligere efter besigtigelsen.

 • De betonbrokker, der ligger for enden af Søstensvej, fjernes ved frivillig indsats i løbet af sommeren.
  Græsarealerne med roser og vådområdet v. Nøkkerosevej er slået.

 • Toppen af yderste vold (Nyt punkt efter besigtigelsen): Roser på havsiden holdes i ave ved slåning med buskrydder eller lign., så stien på toppen er passabel og ikke forskubbes af rosenvækst; J. Stoltz bør udarbejde en arbejdsbeskrivelse som led i plejeplan, der kan anvendes til at hyre en entreprenør til opgaven.  

Arbejdsdag 18. juli
Planlægning af arbejdsdagen – hvilke opgaver – praktisk tilrettelæggelse – afholdelse af efterfølgende spisning. 
 

Skiltning og bænke 
Skilte er indkøbt; fæstnes med rustfrie skruer.

Bænk ved Nøkkerosesvej er repareret; andre bænke kan evt. etableres på arbejdsdagen, hvis der er stemning herfor.  

Kommende bestyrelsesmøder:
8. august, 13. november, (29. januar 2016), 1. april 2016
 

 


 

Punkter fra bestyrelsesmødet 13. marts 2015.

Orientering om:
Stien til Gyvelbugten: Intet nyt.
Fællesmøde for grf. langs Gnibenvej: CP orienterede; det drejede sige mest om struktur, og der var kun få eksempler med fælles problemstillinger. Ingen aktion.
Webhotellet har ændret opsætning: Det har i en overgang medført æ, ø, å problemer, som nu er løst.

Økonomi.
Indbetalinger og restancer: Ingen restancer, alle har betalt.
.

Naturpleje – Stenlejerne.
Orientering om aktuelt arbejde med fjernelse af rosenrødder:  
Entrepenør Niels Jensen har gravet rødder op efter kommunens anvisninger og på deres regning. Materialet samles i stort bål, som muligvis ikke er tørt nok til afbrænding til Skt. Hans.  
Placering af bænke – opsamling fra sidste møde
Rundvisning 1.5 kl 19:00: Mødested er stranden ud for Søstensvej. J Stoltz er rundviser. JK sørger for forfriskninger (øl, vand, papvin + bægre) – evt. overskydende drikkevarer benyttes på arbejdsdag.
Fjernelse af jern på strand ud for Søstensvej: CP har kontakt til entreprenør, som kan fjerne de store dele på foreningens regning. Mindre dele opsamles og fjernes på arbejdsdagen.

Arbejdsdag 16. maj
Praktisk planlægning: Afholdes fra 10-14 med mødested hos TC, Nøkkerosevej
Arbejder: Oprydning med indsamling af løse rødder efter Niels’ gravning og afklippet materiale og fjernelse af løse emner (jern mv); slåning af roser med le i afgrænsede områder; fjernelse af gyvel; reparation af defekt bænk.
Registrering af grupper, der påtager sig frivilligt arbejde mellem de fælles arbejdsdage: TC indsamler navne for at få et overblik.

Skiltning
Flere skilte på standerne til/på fællesarealet trænger til udskiftning:
Indkøb og opsætning af ersttningsskilte på alle 6 pæle i henhold til Naturstyrelsens design.

Internetopkobling
Tilbud fra: Net1, Telenor og Telmore.

Forberedelse af generalforsamlingen.Punkter fra bestyrelsesmødet 23. januar 2015.

Orientering:
Stormene Dagmar og Egon: Ingen væsentlige skader i vores område.
Der er intet nyt om stien til Gyvelbugten.

Økonomi.
Indbetalinger og restancer: Der er pt. ni manglende betalinger. Første rykker med gebyr udsendes 1. februar, anden rykker med yderligere gebyr 14 dage senere.

Naturpleje – Stenlejerne.
Orientering om kommunalt tilsagn om fjernelse af rosenrødder: Der kommer oplæg til gravearbejder på næste møde i forvaltningsgruppen.
Der er fortsat mulighed for at OK betaler for fjernelse af pilekrat i Klitrosebugten.
Stoltz kontakter grundejere i 1. række i januar. Det er for sent efter den oprindelige aftale.
Beslutning om fjernelse af pilekrat: Vi afventer fortsat den kommunale beslutning.

Opsætning af bænk.
Svar på henvendelse fra medlem om opsætning af bænk på stranden: Bestyrelsen foretager opsætning af bænk(e), hvis det kan udføres af entreprenør -­‐ også ud for nedgang fra Søstensvej.

Veje
Vurdering af vejenes tilstand: Enighed om fortsat at søge vejene vedligeholdt i god stand. Positivt, hvis enkelte grundejere udbedrer små skader med grus fra de udlagte bunker. Vejene gennemgås af entreprenør inden generalforsamling og der udlægges støvbinder.  

Beskæring langs vejene:
Der er enkelte steder, hvor beskæring er påkrævet; nævnes på generalforsamling; JK følger op vedr. stien mellem Kiselvej og Sandstensvej.

I foråret tages kontakt til ejerne af grunde ved udkørsel fra Klitrosevej om beskæring og rydning for at sikre god oversigt.  

Skiltning
Vejskiltet på Søstensvej er ikke flyttet. Der indkøbes dobbeltpile til montering på standerne så parkeringsforbuddet også gælder ud til Gnibenvej.

Henvendelse vedr. Sammenslutning af grundejerforeninger langs Gnibenvej: CP deltager i et orienterende møde den 7. februar, 2015.

Oplæg til generalforsamlingen 2. maj 2015:
Planlægning af kommende generalforsamling.

Punkter fra bestyrelsesmødet 14. november

Stien ved Sandstensvej
Odsherred kommune arbejder fortsat for at få genåbnet stien. Ejerne har anket pålæg fra kommunen om genåbning til Naturstyrelsen. Sagsbehandlingstiden er uvis.

Naturpleje

 • Orientering fra Planlægningsgruppens møde 26. September.

 • De kommunale ”nyttejobbere” har på opfordring fra Stoltz været i området og har beskåret hybenroserne på strandvolden.

 • Kommunen har vist interesse for at fjerne pilekrattet.

 • Der er indkøbt ekstra redskaber, som foreningens medlemmer kan  benytte til rydningsarbejder på egen grund. De kan hentes hos Carsten Parby.

 • Årets tredje slåning af strandoverdrevet er betalt af foreningens midler.

 • Grundejere i 1. række har fået tilbudt – mod egenbetaling – at få ryddet roser og havtorn, når næste fase påbegyndes primo 2015.

- Seneste nyt. Kommunen har bevilget midler til at grave rødder op de steder, hvor der er grabbet (overjordiske dele er revet op). 

Påtænkte arbejdsdage 2015:

 • 16. maj 2015

 • 18. juli 2015

 • 17. oktober 2015

Strandvolden
Fortsat drøftelse af muligheder for reparation af de steder/overgange, hvor Bodil fjernede ekstraordinært meget.
Færdsel på tværs af volden har ét sted forårsaget betydelig skade. Bestyrelsen henstiller derfor, at færdsel til stranden kun sker over strandvolden for enden af vejene.

Deklaration
QuickGuide-deklarationen er udsendt til alle ejendomsmæglere og medarbejdere i Odsherred.

Tilføjelse til forretningsorden.
Kassereren sender kontoudskrift til bestyrelsen umiddelbart før hvert bestyrelsesmøde.

Eventuelt
Nets har ændret priser, så det bliver dyrere at opkræve kontingent hos medlemmer, der ikke har tilmeldt sig betalingsservice.

  


 


Punkter fra bestyrelsesmødet den 15. august 2014

Orientering:

1. Der er afholdt sommermøde med bestyrelserne i Tornerosebugten, Klitrosebugten og Gyvelbugten. Det var som tidligere år et godt og konstruktivt møde med drøftelse af fælles anliggender.

2. Ulovlig parkering på Søstensvej er forhindret ved udlægning af sten og flytning af skilt – alt på privat grund.

3. Spærring af trafik for enden af Sandstensvej. Odsherred kommune har sendt et påbud til ejerne om at fjerne hegnene. Det sker på baggrund af lov om naturbeskyttelse.

Naturpleje

1. Orientering fra Planlægningsgruppens møde med Odsherred Kommune den 14. august:
Mødet blev holdt i forbindelse med en rundgang i Stenlejerne med deltagelse af to bestyrelsesmedlemmer fra hver af ejerforeningerne samt to sagsbehandlere fra OK samt Jørgen Stoltz. Der er fortsat en meget positiv holdning til projektet og der blev udtrykt stor anerkendelse af det arbejde, der er udført på de fælles arbejdsdage. Kommunen vil måske stå for fjernelse af pilekrat, og der kommer nye arbejdshold fra kommunen i den kommende tid.
De flade arealer vil blive slået igen i september. Det konstateredes at opgravning af roser er meget mere effektiv end grabning.
Kvæghold til afgræsning i vinterperioden kommer måske på tale igen i Gyvelbugten og Tornerosebugten. Klitrosebugten har en generalforsamlingsbeslutning om ingen afgræsning.

2. Spørgsmålet om at efterlade enklaver/øer af roser f.eks. på de yderste volde tages op på næste bestyrelsesmøde.

3. Der sendes et tilbud om selvbetalt førstegangsrydning af roser og havtorn til ejere i 1. række.

4. Evaluering af arbejdsdagene – erfaringsopsamling:
Der var stor tilfredshed med tilrettelæggelsen og kvaliteten af det udførte arbejde.
Der er god brug for trailere til bortkørsel af materialet.

Uddelegering af arbejdsopgaver til Teams:
Det er foreløbig organiseret meget uformelt afhængig af enkelte initiativtagere blandt lokale grupper af medlemmer.
NB! Det er vigtigt, at alt afklippet materiale fjernes.

Indkøb af værktøj til udlån til medlemmerne:
Det vedtoges at indkøbe et passende sæt værktøj som Klitrosebugtens ejendom. Opbevares hos formanden.

5. Planlægning af arbejdsdage 2014 – 2015 fra TC
Der blev fastlagt tre arbejdsdage på lørdage i 2015: 16. maj, 18. juli samt 17. oktober

Skader på strandvolden
Drøftelse af skaderne efter vinterstormene og evt. muligheder for udbedring.

 
 

Punkter fra bestyrelsesmødet den 6. juni 2014

Evaluering af generalforsamlingen

Referatet er underskrevet og lagt ud på hjemmesiden.

Bestyrelsen noterede, at
• Der var stor opbakning til den forsatte naturopretning;
• Der fra flere blev udtrykt ønske om ”rose-øer”;
• Mange udtrykte frustration over den lukkede stiforbindelse og
• Enkelte gav opbakning til en ”hård linie” med sagsanlæg efter generalforsamlingsbeslutning herom. 

Naturpleje

1. Der udpeges nogle få egnede områder hvor roserne bevares, under forudsætning af at de løbende holdes i ave. Pilekrattet fjernes. Drøftes på næste møde i ”Stenlejerne”

2. Første arbejdsdag afholdes 7. juni kl. 10 – med start fra Nøkkerosevej 20. TC står for forplejning, som omfatter mad, øl, vand og vin.

3. Forslag om to arbejdsdage ad gangen. Erfaringer fra de første arbejdsdage bruges til at fastlægge form og kadence fremover.

4. Forslag om at enkelte medlemmer eller grupper af medlemmer tog ansvar for delområder på fællesarealet. Også dette forslag afventer evaluering af de to første arbejdsdage. Det er vigtigt at pointere at materialer der klippes af, slås eller rives op skal fjernes helt fra området.
Hvis der købes værktøj, skal der findes en løsning på opbevaring og adgang.

5. Der tages kontakt til ejerne af parceller i første række mod fællesarealerne om forvaltning af områderne nær skel.

6. Stoltz har oplyst, at arbejdet fortsætter med brug af beskæftigelseshold på ”topperne” fra Klitrosebugten og ind i Tornerosebugten.

7. Næste møde i planlægningsgruppen afholdes i august.

8. Der udfærdiges en ansøgning til kystdirektoratet om opfyldning af ”huller” i strandvoldene, hvor efterårsstormene brød igennem og skabte oversvømmelse bag voldene.

Deklarationskonflikter

1. Der følges op på gamle sager, som kommunen ikke har meldt tilbage på.

2. Resultat af mødet med Poul Hvidberg Hansen, OHK: Byggesager der kræver eksplicit godkendelse af kommunen skal overholde deklarationens bestemmelser. Gamle sager, hvor der foreligger byggetilladelser kan ikke ændres. Sager om småhuse o. lign., der ikke kræver kommunal godkendelse vil kommunen ikke forfølge. Kommunen er i færd med en fotografisk registrering af bebyggelserne i området. Ulovligt opførte bygninger bliver aldrig lovlige – hvilket får betydning ved handel.

3. Civilretssager i forbindelse med ulovligt opførte småhuse. Jf. ’Gyseren fra Køge’:
Bestyrelsens forpligtelse til at være aktiv og til at dokumentere denne aktivitet drøftedes.
Den hidtidige linie fastholdes.

Stierne

Sandstensvej til Lyngbugten
Efter avisomtale af lukningen af stien er kommunen involveret. Afspærringen kan muligvis være i modstrid med Naturbeskyttelseslovens § 26. Vi afventer yderligere information.

Buskrosevej til Majrosevej
Loven åbner muligvis også for stiadgangen Buskrosevej-Majrosevej. Der tages kontakt til kommunen.

Sankt Hans

Noget af de store mængder materiale vil blive flyttet til stranden inden Sankt Hans. Der planlægges foreløbigt med start kl. 19. Annonceres på hjemmesiden.

 
 

Punkter fra bestyrelsesmødet den 14. april 2014

Drøftelse af aktuelle spørgsmål og planlægning af generalforsamlingen.

 

Punkter fra bestyrelsesmødet den 8. marts 2014

Henvendelse fra Sandstensvej 24, der beder om, at vi opfordrer medlemmerne til ikke at benytte deres grund – efter at stien er lukket. CP har videresendt mail til medlemmerne og opfordret Gyvelbugten til at gøre det samme.

Bestyrelsen udleverer ikke medlemmernes e-mailadresser.

Stormen Bodil
Bestyrelsen besigtigede skader stormen Bodil har forvoldt. 
Bestyrelsen opsætter ikke bænke, hvor de er forsvundet. Bænke på toppen af voldene er årsag til nedslidning. Hvis medlemmer er interesseret i at sætte en bænk op neden for volden kan det ske – efter aftale med Thorkild Christensen.
Naturpleje
Bestyrelsen holdes regelmæssigt opdateret med hensyn til udviklingen af Naturplejen
J Stoltz ikke er til rådighed for en orientering om projektet i tilknytning til generalforsamlingen, men han står for en aftentur i Stenlejerne for interesserede dagen før, den 9. Maj.
OK til oplæg fra TC vedrørende vedligehold med fælles arbejdsdage.  Foreningen sørger for anvisninger, redskaber, trailer til bortkørsel samt forplejning. 

Økonomi.
Restancer: 2000 kr. (4 årskontingenter)

Deklarationskonflikter
CP vil tage kontakt til ejerne.

Generalforsamling 10. maj
Udarbejdelse af dagsorden.


Punkter fra bestyrelsesmødet den 30. januar 2014

Bestyrelsen har konstitueret sig med ny kasserer, Flemming Peuliche.

 

Stormen 6. december
Konstatering af skaderne – stor erodering – store mængder vand trængt ind bag yderste vold. Problemer med gammelt jern fra Stenværket og forskelligt opskyl. Det besluttedes, at gen-nemføre en inspektion i forbindelse med næste BM den 8. marts, for at tage stilling til foran-staltninger vedrørende (gen)etablering, opsætning af bænke og beskyttelse af jordvolde.

 

Stien til Gyvelbugten er nu spærret med vildthegn.

 

Naturpleje
• Kommunen er gået i gang med at grave Rynket Rose op på sit eget areal for enden af Strandvejen. Det er meddelt, at der vil blive gravet videre hos grundejerforeningerne, hvis de er villige til selv at fjerne løse rødder. Det har bestyrelsen accepteret på baggrund af generalforsamlingsbeslutningen 2013.
• Jørgen Stoltz har fået 300.000 kr. fra 15. Juni Fonden til naturpleje i Stenlejerne.
• 17. januar er der afholdt møde i forvaltningsgruppen -­‐  J Stoltz + 2 repr. fra hver grf. -­‐  her fra: TC og CP.  Referat udarbejdet.  Næste møde afholdes 26. februar.
• Vi forventer fortsat at kommunen fjerner Rynket Rose, og at midler fra
Fonden anvendes til slåning af strandarealer med roser og havtorn. Pilekrat afventer. Drøftelse: Stor tilfredshed med de konstaterede fremskridt. Havtorn skal behandles som rynket rose. Hunderoser røres ikke. Enighed om at søge pilekrat fjernet ved op-gravning.
• Arbejdsdage. TC kommer med oplæg og forslag til datoer på næste møde.

 

Økonomi
Regnskabet for 2013 er afsluttet.

Jørgen Kjems har ’kiggeret’ til AL-Bank og vil få det til Vestjysk Bank. Dette fastholdes efter FP at indtræder som kasserer.

 

Arkiver/arkivering
Status på arkivering i en internetmappe. Arkivet flyttet til Dropbox, hvor administration af filer er enklere og alle i bestyrelsen har let adgang.

 

Vejvedligeholdelse
Der var en drøftelse af hvilken standard, vi vil fastholde på ’hovedvejene’ og hvilket prisni-veau, der er passende. Enighed om at holde fast i den nuværende standard og ad hoc brug af Torben Nielsen.


 

Punkter fra bestyrelsesmødet den 25. oktober 2013

 

Trafik

Der er intet nyt om trafikken på Gnibenvej og Oddenvej. Kommunen kontaktes.

 

Ulovlig bebyggelse

Det ser ud til, at kommunen nu er ved at skride ind.

 

Naturpleje
Der er afholdt et møde den 5. september med Erich Wederkinch, Henrik Mysager fra OHK, Jørgen Stoltz og repræsentanter fra Stenlejerne (Gyvelbugten, Tornerosebugten og Klitrosebugten). Alle tre foreningsområder blev besigtiget, og der var en god snak om mulighederne i området og måder at lave naturpleje. EW og HM orienterede om, at der stadig var frie midler for 2013, som de ville søge om til vores naturpleje.

Jørgen Stoltz har deltaget i Gyvelbugtens ordinære og Tornerosebugtens ekstraordinære generalforsamling, for at præsentere foreningernes plejeplaner. CP deltog i Gyvelbugtens ordinære - TC og CP deltager i Tornerosebugtens ekstraordinære generalforsamling. CP har fordelt materiale vedrørende de respektive foreningers planer om naturpleje udarbejdet af J. Stoltz;
Status: Der udarbejdes nu en ansøgning til 15. Juni Fonden, og dialogen fortsættes med kommunens forvaltning.

Der skal foreligge en klar indstilling til den kommende generalforsamling i Klitrosebugten dvs. materialet skal være klart sidst i april 2014.
Næste skridt: CP og TC arbejder vider med sagen. I heldigste tilfælde udløses midler fra kommunen til begyndende fjernelse af hybenroser. I så fald skal vi sikre os et møde inden arbejdet går i gang. Målet er stadig et fælles projekt med de to andre foreninger støttet af kommunen; men alternativt er der fortsat stemning for, at vi starter alene efter en generalforsamlingsbeslutning i Klitrosebugten.

 

Internet

Vi har rykket Odsherred Erhvervsråd for resultatet af deres undersøgelser, men har ikke fået svar endnu.


 

Punkter fra bestyrelsesmødet den 9. august 2013

Fællesmøde

Alle tre grundejerforeninger (Gyvelbugten og Tornerosebugten) var fint repræsenteret ved fællesmødet den 14. juli.  Det var et godt og konstruktivt møde om emnerne: Naturpleje, trafikforhold og deklaration. Der er enighed om at mødes igen i 2014.

Trafikken på Oddenvej og Gnibenvej

Hastighedskontrollen på Gnibenvej er gennemført, så nu afventer vi resultatet af målingerne.

Færgetrafikken er stadig meget intens. Sund&Bælt har ikke ønsket at bidrage til en løsning, så sagen fortsætter nu i Vejdirektoratet.

 

Naturpleje

J. Stoltz er i dialog med de to andre foreninger om plejeplaner. Det fælles projekt er døbt Stenlejerne.

De tre fællesarealer har forskellig karakter og vil kræve forskellige former for genopretning og pleje.

Der arbejdes i retning af en fælles formulering af målsætning og strategi for hele området, Stenlejerne, kombineret med individuelle plejeplaner, der gennemføres af de respektive foreninger.

 

Der er aftalt møde den 5. september med repræsentanter fra Natur og Miljø, Odsh. kommune, J. Stoltz og repræsentanter fra de tre grundejerforeninger. Temaet er naturgenopretning og -pleje.

 

Evaluering af henvendelsen vedr. beskæring af træer og rabatter.

Det er dejligt at konstatere, at så mange medlemmer har fulgt opfordringen om at beskære træer og rydde rabatten for buskvækster. Nogle er gået forsigtigt til værks, og skal være forberedt på at gentage processen.

Eneste problem er, at ikke alle får kørt afklippet væk, så der ligger kvasbunker tilbage.

De skal derfor fjernes så hurtigt som muligt. Kør kvaset til Genbrugsstationen i Havnebyen.

 

Arkiver

Bestyrelsen arbejder mod en digitalisering foreningens arkiver.

 

Internet
Opfølgning på forespørgsel fra generalforsamlingen. Mulighederne er generelt blevet bedre selvom kvaliteten og kapaciteten svinger. Kort notat herom på hjemmesiden.  

 

Punkter fra bestyrelsesmødet 2. juli 2013

Konstituering
Carsten Parby blev valgt som formand efter at Ole Køppen har trukket sig pga. personlige årsager. Bestyrelsen beklager Oles fratræden, og siger ham tak for hans gode indsats.

Suppleant Flemming Peuliche er indtrådt i bestyrelsen.
Jørgen Kjems blev valgt som sekretær.
Carsten Parby fortsætter midlertidigt som kasserer. 

Økonomi
Alle medlemmer har betalt kontingent 2013.

Bankskifte fra Danske Bank til Arbejdernes Landsbank. Jørgen Kjems blev valgt som bestyrelsesmedlem med adgang til at følge dispositionerne i banken. 

Fællesmøde den 14. juli

I lighed med sidste år afholdes et fællesmøde med Gyvelbugten og Tornerosebugten.
Emner: Naturpleje, trafikken på Gnibenvej og færgetræk på Oddenvej samt deklaration.

Naturpleje
Der er kommet svar fra Jørgen Stoltz på foreningens henvendelse efter sidste bestyrelsesmøde. Sagen tages op med de øvrige grundejerforeninger på fællesmødet.

Thorkild Christensen følger op over for Jørgen Stoltz og kommunen.

Stierne i terrænet er slået.

Besigtigelse af vejene og henvendelse om beskæring
Området er gennemgået og der er uddelt skrivelser til grundejere. 

Internet
Der indsamles fortsat oplysninger, der vil blive præsenteret i et kort notat på hjemmesiden.

 
 

Punkter fra bestyrelsesmødet 5. juni 2013:

 

Konstituering. Ole Køppen fortsætter som sekretær.

 

Status igangværende sager:

 • Overholdelse af deklarationen

 • Naturplejeplanen

 • Vejvedligeholdelse

 • Trafikken fra færgehavnen

 

Beskæring langs vejene.

 

Internet. Indhentning af tilbud (fra generalforsamlingen).

 

Lyngpleje. Udspil til interesserede på hjemmesiden.

 

Forretningsorden for bestyrelsen.

 

Naboforeningerne - Oplæg til møde.

 
 
« forrige top næste »

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage

 Årskalender - link

 

Kalender


 

 

 

Login